Cá độ thể thao

BẢNG THỐNG KÊ CHI TIẾT TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước 60 KỲ ĐẾN NGÀY 03/07/2021

Thống kê: xem đến ngày:
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
Ngày
/
Tháng
00 9             1   1         1 1         1             1   1 1 1                                                         00
01 12                   1     1         1         1   1                 1                   1         2   1 1         1     01
02 7                           1     1 1                 1                                     1             2             02
03 8         1   1       1                                           1       1                       1           1       1 03
04 20   1     1 1   1     1                 1   2 2 1   1     1             1 2           1                   1       1 1   04
05 11                               1 1               1                   1       1               1         1 2         2   05
06 8                     2         1     1                   1                       1   1                               1 06
07 10           1         2         1                 1     1                       1 1                 1 1                 07
08 4                 1               1                                                     1                       1       08
09 12                       1         1 3     1       1 1                       1     1       1         1                   09
10 6                         1   1                         1 1       1                                   1                 10
11 12                 1   2 1 1     1 1                       1   1             1           1                         1     11
12 12 2 1                                         2     1             1   1         1                           1   1     1 12
13 22 3 1 1   1           1 1         2                 1           1 1       1   2     1 1     1       1 1             1   13
14 10         1     1 1   1                         1             1                         1   1 1                       1 14
15 6 1                   1                                               1   1       1                                   1 15
16 11     1   1               1               1       1       1   1 1   1                       1                 1         16
17 4                                                         1 1 1                           1                             17
18 9         1                     1 1       1             1                       1             1           1       1     18
19 17                           1 1           1     1 1   1     1         1   1           1         1   2 2 1         1     19
20 12                           1 1         2               1       1     1   1                               1 1   1 1     20
21 7   1                                                       1 1         1       1       1                             1 21
22 16     4       1             1         1               1                           1   1   1   1   1         2         1 22
23 7                                                                                   1     1   1       1 2           1   23
24 8               1                         1       1                         1           1               1       2       24
25 14             1 2               1           1   1       1     2       1               1     1     1         1           25
26 16         1             1 1               1       1   2   2 1       2         1       2                     1           26
27 12                 1       1   1     1       2                       1   1         2         1                     1     27
28 10                         1 1                                 1 2           1 1         1       1     1                 28
29 12     1   1               1         1           1     1                   1               1 1     1       1   1         29
30 5                 1             1                                         1       1         1                           30
31 13     1                 1 1 1 1       1   2                     2           2                           1               31
32 13               1       2         1     1     1           1   1 1   1       1   1                                   1   32
33 12       1       1   1         1                 1   1       1                                           1   2 1       1 33
34 11 1       1             1               1 1               1                     1       1   1       1           1       34
35 13 1 1       1 1 1   1                 1                 1     1         1                           1           1   1   35
36 12               1   1 1     1     2           1                       2         1                   1               1   36
37 13       1   1 1 1           1     1     1       1     1                     1             1               1     1       37
38 6   1                               1           1                     1             1         1                         38
39 16 1       1   1 1     1 1       1     1         1       1       1   1               1           1         1         1   39
40 12   1     1 1     1                   1 2                     1               1       1                     1 1         40
41 18 1       1 1   2     1   1             1     1   1   1     1     1   1                       1       1       1   1     41
42 16   3             2   1             1                                   2     1   1   1     1   1   1     1             42
43 7       1                     1     1 1         1   1         1                                                         43
44 16           1 1           1 1             1   1     1   1           1                     1       1       1       1 3   44
45 10     1 1                           1                 1         1             1     1   1         1             1       45
46 9           1   1                         1     1           2 1               1                                       1 46
47 5                                 1                                                 1           1         1       1     47
48 18       1 1             1 2   1     1 1       1       1 1 1 1                   1 1               1         1     1     48
49 6                               1   1                                                   1               1     1   1     49
50 9                   1         1   1   1             1       1                                     1           1 1       50
51 14 1 1   1     1   1               1         1 1         1                   1       1         1         1 1             51
52 10                               1           1 1                   1     1             1   1   2                   1     52
53 11 2                 1                             1 1   1 1         1 1                                   1     1       53
54 6   1   1                       1                   1                                                   1     1         54
55 9     1                       1       1             1             1 1         1             1           1               55
56 13   1             1           1 1   1       1         1             1   1       1   1           1   1                   56
57 10                                     1     1       1               1 1         1         1   1   1                   1 57
58 7                   1       1                                       1   1   1       1 1                                 58
59 16   1       3           1     1     2         1                                     1   2     1 1           1   1       59
60 14   1 2       1                         1           1     1                 1     2           1     1       1 1         60
61 10   1 1               1               1                   1             1       1                 1   1               1 61
62 15 1   1                     1 1             3     1         1   1       2                 1         1   1               62
63 14 2       1         1   1   1                 1               1               1       1   1     1 1                   1 63
64 12                 1         1         1         1           1     2                   1   1 1         1         1       64
65 13                 1 1             1           1                     1 1   1 1   1     1       1 1             1         65
66 9     1 1 1         1               1         1                     1               1   1                               66
67 14                         1   1                 1       1       1     1           1   2         3             2         67
68 10       1                       1                           1     1       1     1         1         1       1       1   68
69 5   1       1                 1   1                                           1                                         69
70 9         1   1   1   1                           1   1         1             1                                   1     70
71 7       1       1 1           1                                   1             1           1                           71
72 14               1   1       2 1 1                       1           1   1 1       1 1         1               1         72
73 12         1         1   1                           1           1   1 1     1           1       2               1       73
74 7                                                   1         1   1           1             1           1           1   74
75 8       1   1                   1                             1         2                                     1     1   75
76 5       1               1             1                                   1                     1                       76
77 6     1           1                         1           1                           2                                   77
78 11 1                                   1         1     1 1       1       1     1     2             1                     78
79 10                     1   1                       1                                             3   1           1     2 79
80 11               1   1                   1 1       1 1                             1                     1   1         2 80
81 10             1 1                       1 1                         1   1                   1       1   1   1           81
82 10 1           1         1             2                 1 1       1                     1                 1             82
83 9                   1     1     1               1     1         1           1             1                         1   83
84 14       1                             1           2   2   1 1         2         2                   1 1                 84
85 12   1       1 1     1                     1 1             1 2                     1                               1   1 85
86 11     1 1           2                             1   1                     1 2         1         1                     86
87 13         1                     1       1                         1       1   1       1   1 1 2               1 1       87
88 9           1           1                 1                       1             1   1               1 1 1               88
89 8                                               1       1                 1                 1         2         1   1   89
90 9                 1                       1                     1     1     1                     1           1 1 1     90
91 10                                       2 1         1             1       1             1         2                   1 91
92 11       1     1             1           1 1 1 1 1                                                     1   1         1   92
93 9     1                           1 1       1                           1                 2         1 1                 93
94 6                                           1     1                             1       1     1               1         94
95 10       1               1                     1         1   1     1         2                             1 1           95
96 7             1   1       1 1   1                   1                                                             1     96
97 13       1   1 2         1                   1   1             1 1                 2         1               1           97
98 10       1   2                           1                         1       2               1             1         1     98
99 5                   1     1                                                         1                 1     1           99
Ngày
/
Tháng
Tổng
(lần)
03
/
07
26
/
06
19
/
06
12
/
06
05
/
06
29
/
05
22
/
05
15
/
05
08
/
05
01
/
05
24
/
04
17
/
04
10
/
04
03
/
04
27
/
03
20
/
03
13
/
03
06
/
03
27
/
02
20
/
02
13
/
02
06
/
02
30
/
01
23
/
01
16
/
01
09
/
01
02
/
01
26
/
12
19
/
12
12
/
12
05
/
12
28
/
11
21
/
11
14
/
11
07
/
11
31
/
10
24
/
10
17
/
10
10
/
10
03
/
10
26
/
09
19
/
09
12
/
09
05
/
09
29
/
08
22
/
08
15
/
08
08
/
08
01
/
08
25
/
07
18
/
07
11
/
07
04
/
07
27
/
06
20
/
06
13
/
06
06
/
06
30
/
05
23
/
05
Ngày
/
Tháng
Bóng rổ Casino game poker Thể thao Cá độ thể thao Tỉ số bóng đá Baccarat casino Game casino Casino game nổ hũ poker Game poker Trò chơi poker sòng bạc Baccarat game casino Bóng đá Baccarat